Ingen kommer undan plasten

Redaktör: Per Westergård
Redaktionskommitté: Rajni Hatti-Kaul, Mistra STEPS, Mattias Lindahl, Mistra REES, Thomas Nilsson, Mistra.
Projektstöd: Andreas Nilsson, Malin Lindgren
Skribenter: Henrik Lundström, Thomas Heldmark, Per Westergård Foto (där inget annat anges): Getty Images
Illustrationer: Typoform
Grafisk form & produktion: Typoform
Tryck: TMG Tabergs
Producerad på uppdrag av: Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sveavägen 25, 111 34 Stockholm, mail@mistra.org, www.mistra.org
twitter: @mistraforskning

Innehåll

5. Vägar framåt

”Certifikat
öppnar för mer
återvinning”

Materialåtervinningscertifikat skulle kunna öka efterfrågan på återvunnen plast, ungefär som elcertifikatsystemet gynnar så kallad grön el, säger Hanna Ljungkvist Nordin på IVL Svenska Miljöinstitutet och ledare för ett projekt inom innovationsprogrammet RE:Source.

Vad är materialåtervinningscertifikat? Och hur kan de bidra till ökad materialåtervinning av plast?

– Upplägget liknar certifikatsystemet för grön el, och går ut på att staten sätter en kvotplikt (ett mål) för hur mycket plast som ska återvinnas varje år. Återvunnen plastråvara säljs ihop med certifikat, och de som köper certifikaten redovisar varje år hur mycket certifierad återvunnen plast de har använt.

– Tanken är att kravet att uppfylla kvotplikten ska generera ökad efterfrågan på återvunnen plast och att försäljningen av certifierad plast ska ge ett ekonomiskt mervärde för dem som producerar återvunnen råvara.

Vilka utmaningar finns för att införa materialåtervinningscertifikat?

– Det finns många utmaningar. Dels måste man notifiera till EU och få godkänt att införa ett certifikatsystem på nationell basis, dels är det klurigt att hitta rätt nivå för kvotplikten: kanske ska den vara olika för olika plaster eller branscher. Man måste också besluta om vilka aktörer som ska ingå i systemet och vilka roller de ska ha, så att systemet blir tydligt och rättvist. Dessutom krävs kvalitetsstandarder för återvunnen plast som komplement, något som är under utveckling men inte finns i större utsträckning ännu.

Finns sådana certifikat någonstans i världen idag?

– I Storbritannien finns så kallade Packaging Recycling Notes som är något liknande. Annars är det svenska elcertifikatsystemet det som kommer närmast i en jämförelse. El är dock mycket enklare än plast eftersom plast finns i så många varianter och produkter.

Hur jobbar ni i ert projekt inom RE:Source?

– Vi försöker ta fram mer detaljerade förslag på hur ett certifikatsystem skulle kunna utformas och göra en enklare utvärdering av miljömässiga och ekonomiska effekter samt juridiska utmaningar. Vi tar hjälp av ett antal industriaktörer såsom avfallshanterare, plastproducenter och produktproducenter. Målet är att våra resultat kan ligga till grund för vidare utredning, kanske i en statlig utredning.

läs mer om Vägar framåt

visa
göm